Home » Privacyverklaring Bloemen in de tuin

Privacy verklaring

Anthonetta van Bergenhenegouwen / Bloemen in de tuin is verplicht je te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring kun je lezen
hoe Bloemen in de tuin met je gegevens omgaat.

Contactgegevens

Anthonetta van Bergenhenegouwen
Bloemen in de tuin
Plein 1813 nr. 10
6824 HX Arnhem
tel. 06 53573526
info@bloemenindetuin.nl
www.bloemenindetuin.nl

Hoe gaat Bloemen in de tuin om met je gegevens?

Bloemen in de tuin gaat vertrouwelijk om met je gegevens. Dat geldt voor
digitale en papieren gegevens.

Om welke gegevens gaat het?

Bloemen in de tuin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik
maakt van diensten en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt,
bijvoorbeeld via de mail of via de website.
Het gaat hierbij om:
– contactgegevens: voor- en achternaam, bedrijfsnaam, mailadres,
telefoonnummers, IP adres, werk- en thuisadres;
– naam tekenbevoegde;
– contactgegevens administratieafdeling;
– foto’s van tuinen voor de website (alleen na toestemming van de
eigenaar).

Waarvoor gebruikt Bloemen in de tuin persoonsgegevens?

Ik gebruik je gegevens om contact met je te kunnen opnemen als je een
dienst afneemt, voor het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld voor
het maken van een tuinontwerp). Ook verwerk ik persoonsgegevens voor
de facturatie.

Maakt Bloemen in de tuin gebruik van geautomatiseerde verwerkingen?

Nee, Bloemen in de tuin maakt geen gebruik van besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen.

Hoe lang bewaart Bloemen in de tuin je gegevens?

Bloemen in de tuin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Administratieve gegevens – bedoeld voor de belastingdienst – worden ten
minste zeven jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke
(bewaar)verplichting te voldoen.

Deelt Bloemen in de tuin je persoonsgegevens met derden?

Ik verstrek uitsluitend persoonsgegevens aan derden als dit nodig is voor
de uitvoering van overeenkomsten (bijvoorbeeld voor de aanleg van een
tuinontwerp) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor hetzelfde veiligheidsniveau.
Bloemen in de tuin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Maakt Bloemen in de tuin gebruik van cookies?

Bloemen in de tuin gebruikt alleen analytische cookies die geen inbreuk
maken op je privacy. Zo kan ik bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers mijn
website hebben bezocht (ik kan niet zien wie die mensen zijn). Ik
verzamel geen IP adressen.

Wat zijn je rechten?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming
voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de
verwerking van je persoonsgegevens door Bloemen in de tuin. Ook heb je
het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Bloemen in de tuin een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van
je heb in een computerbestand naar je toe te sturen. Al deze verzoeken
dien je in bij info@bloemenindetuin.nl 

Ben je niet tevreden over hoe ik je gegevens beschermen?

Dan kun je een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/
tip-ons
Versie: januari 2020